ด่านศุลกากรเชียงดาว
Chiangdao Customs House
 

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 

ด่านศุลกากรเชียงดาว มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวง การคลัง ดังนี้
  
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก และของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งการควบคุมยานพาหนะ และตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  3. สืบสวนติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลักลอบนำสินค้าเข้าประเทศ และออกนอกประเทศ การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร การควบคุมตรวจสอบเอกสารพิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า การสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิด ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  5. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำ ประเมินผล พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากร เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

  6. กำหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

  7. รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  8. วางแผนงาน/โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารงาน ของกรมศุลกากร

  9. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้

  10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 มิถุนายน 2562 14:19:12
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงดาว
279 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5345-5187-8

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงดาว - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรเชียงดาว สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ